ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคม

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Thai Society of Travel Medicine) เป็นการรวมตัวกันของบุคลากรในหลายภาคส่วน ทั้ง แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนผู้ประกอบการ ชมรม สมาคมด้านการท่องเที่ยว ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม พัฒนา ศึกษาวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งความสุข ความมีสุขภาพดี และความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชมรมฯ

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาโดยลำดับ โดยได้มีการประชุมสามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ ซึ่งคณะกรรมการวาระปัจจุบัน (ปี 2559-2560) มี รองศาสตราจารย์พรเทพ จันทวานิช เป็นประธาน นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ เป็นรองประธาน และมีคณะกรรมการบริหารท่านอื่นอีกรวมทั้งสิ้น 15 ท่าน ดูรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมได้ที่นี่

และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและประสานงานของชมรมฯ จึงได้มีการย้ายสำนักงานชมรมไปที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ. เลขที่ 420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป