คณะกรรมการบริหาร

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙

 

๑.     รองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพ จันทวานิช              นายกสมาคมฯ

๒.     รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี              อุปนายก  

๓.     นายแพทย์อานนท์ วรยิ่งยง                                    ประธานฝ่ายวิชาการ

๔.     ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร               กรรมการและฝ่ายวิชาการ

๕.     แพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี                                   กรรมการและฝ่ายวิชาการ

๖.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรพร กิตติตระกูล          กรรมการและฝ่ายวิชาการ

๗.     นาวาโทแพทย์หญิงธัญญพัทธ์ หิรัญรัศมี                    กรรมการและฝ่ายวิชาการ

๘.     แพทย์หญิงรณิดา เตชะสุวรรณา                              กรรมการและฝ่ายวิชาการ

๙.     แพทย์หญิงพิมพ์พรรณ พิสุทธิ์ศาล                           ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์/Website

๑๐.    นายแพทย์วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์                            กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์/Website

๑๑.    นายแพทย์กฤต หมัดแสละ                                   กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์/Website

๑๒.    นายแพทย์อมรพัฐ กิจโร                                      กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์/Website

๑๓.    แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน                          ปฎิคม

๑๔.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวีรวรรณ หัตถสิงห์          นายทะเบียน

๑๕.    นายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์                             สาราณียากร

๑๖.    นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร                                          นันทนาการ

๑๗.    นายแพทย์ชัยพร โรจนวัฒน์ศิริเวช                           เหรัญญิก

๑๘.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วศิน แมตสี่                   เลขาธิการ

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖