คณะกรรมการบริหาร

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วาระปี 2560-2564

 

๑.        นายแพทย์พรเทพ จันทวานิช           นายกสมาคมฯ

๒.        นายแพทย์ยงยุทธ  หวังรุ่งทรัพย์       รองนายกฯ และฝ่ายสาราณียากร     

๓.        นายแพทย์วินัย  วุตติวิโรจน์             ฝ่ายวิชาการ

๔.        นายแพทย์อานนท์  วรยิ่งยง            ฝ่ายวิชาการ

๕.        นายแพทย์ธีระพงษ์   ตัณฑวิเชียร      ฝ่ายวิชาการ

๖.        นาวาเอกนายแพทย์ธนษวัฒน์  ชัยกุล ฝ่ายวิชาการ

๗.        แพทย์หญิงธนาวดี  ตันติทวีวัฒน์       ฝ่ายวิชาการ

๘.        แพทย์หญิงฉัตรพร  กิตติตระกูล        ฝ่ายวิชาการ

๙.        นายแพทย์วัชรพงศ์  ปิยะภาณี          เลขาธิการ

๑๐.      นายแพทย์ยงยุทธ  หวังรุ่งทรัพย์        ประธานฝ่ายสาราณียากร

๑๑.      แพทย์หญิงวีรวรรณ  หัตถสิงห์          ฝ่ายสาราณียากร และเทคโนโลยีฯ

๑๒.      แพทย์หญิงชญาสินธุ์  แม้นสงวน        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๓.      นายแพทย์ชัยพร  โรจนวัฒน์ศิริเวช     เหรัญญิก

๑๔.      นายแพทย์วศิน แมตสี่                   คณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

๑๕.      แพทย์หญิงลภากร ฉัตรพัฒน์           คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์

๑๖.      นายศุภฤกษ์  ศูรางกูร                   นันทนาการ

๑๗.      นางฐิติพร แก้วรุณคำ                   ปฎิคม