ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thai Society of Travel Medicine

Travel Notice

Search in this site

Tuesday, 11 ธันวาคม 2018

ความเป็นมาของชมรม

 

           ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Thai Society of Travel Medicine) เป็นการรวมตัวกันของบุคลากรในหลายภาคส่วน ทั้ง แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนผู้ประกอบการ ชมรม สมาคมด้านการท่องเที่ยว ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม พัฒนา ศึกษาวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งความสุข ความมีสุขภาพดี และความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชมรมฯ 

 

            ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาโดยลำดับ โดยได้มีการประชุมสามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ ซึ่งคณะกรรมการวาระปัจจุบัน (ปี 2559-2560) มี รองศาสตราจารย์พรเทพ จันทวานิช เป็นประธาน นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ เป็นรองประธาน และมีคณะกรรมการบริหารท่านอื่นอีกรวมทั้งสิ้น 15 ท่าน ดูรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมได้ที่นี่

 

           และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและประสานงานของชมรมฯ จึงได้มีการย้ายสำนักงานชมรมไปที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ. เลขที่ 420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-9100 ต่อ 3034 
Copyright 2010-2017 Thai Society of Travel Medicine