ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thai Society of Travel Medicine

Travel Notice

Search in this site

Monday, 19 พฤศจิกายน 2018

ข้อบังคับ
ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Thai Society of Travel Medicine
พ.ศ. 2544

 

 

 

หมวด 5

การเงินและทรัพย์สิน

 

 

 

ข้อ 29 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเงินสดของชมรมฯ ถ้ามมีให้นำฝากไว้ในธนาคาร ในบัญชี ชื่อ “ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”

 

ข้อ 30 การลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของชมรมฯ จะต้องมีลายมือชื่อของประธานชมรมฯ หรือเหรัญญิก หรือเลขาธิการ โดยมีลายมือชื่อสองในสามของบุคคลข้างต้น พร้อมกับประทับตราของชมรมฯ จึงจะถือว่าใช้ได้

 

ข้อ 31 ให้ประธานชมรมฯ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของชมรมฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) และถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

 

ข้อ 32 ให้เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของชมรม ได้ไม่เกิน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้ จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของชมรมฯ ทันทีที่โอกาศอำนวยให้

 

ข้อ 33 เหรัญญิกจะต้องทำบัญชีงบเงิน รายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้อง การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือของประธานชมรมฯ หรือผู้ทำการแทนร่วมกันกับเหรัญญิก หรือผู้แทน พร้อมกับประทับตราของชมรมฯ ทุกครั้ง

 

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-9100 ต่อ 3034 
Copyright 2010-2017 Thai Society of Travel Medicine