ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thai Society of Travel Medicine

Travel Notice

Search in this site

Monday, 19 พฤศจิกายน 2018

ข้อบังคับ
ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Thai Society of Travel Medicine
พ.ศ. 2544

 

 

 

หมวด 4

การประชุมใหญ่

 

 

 

ข้อ 21 การประชุมใหญ่ของชมรมฯ มี 2 ชนิด คือ

1. การประชุมใหญ่สามัญ
2. การประชุมใหญ่วิสามัญ

 

ข้อ 22 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกๆ ปี

 

ข้อ 23 การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้สมาชิกได้ทราบ และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกำหนดนัดประชุมไว้ ณ สำนักงานของชมรมฯ เป็น เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

 

ข้อ 24 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. แถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี
2. แถลงบัญชี รายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกทราย
3. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เมื่อครบกำหนดวาระ
4. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
5. เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

 

ข้อ 25 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ขยายออกไปแล้วยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุมและให้ดำเนินการประชุมต่อไป

 

ข้อ 26 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการบริหารเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอแต่คณะกรรมการบริหารให้จัดให้มีขึ้น ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมด หากไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก

 

ข้อ 27 การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่มติมีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

 

ข้อ 28 ในการประชุมใหญ่ของชมรมฯ ถ้าประธานชมรมฯ และรองประธานชมรมฯ ไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งกรรมการบริหารที่มาร่วมประชุม คนใดคนหนึ่ง ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-9100 ต่อ 3034 
Copyright 2010-2017 Thai Society of Travel Medicine