ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thai Society of Travel Medicine

Travel Notice

Search in this site

Tuesday, 11 ธันวาคม 2018

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ข้อบังคับ
ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Thai Society of Travel Medicine
พ.ศ. 2544

 

 

 

หมวด 3

การบริหารกิจการของชมรมฯ

 

 

ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของชมรมฯ ซึ่งที่มาของคณะกรรมการ มาจาก 2 แห่ง ดังนี้

 

12.1 คณะกรรมการจากการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ชมรมฯ มีจำนวนอย่างน้อย 9 คน อย่างมากไม่เกิน 15 คน และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ๋ เลือกตั้งกันเองเพื่อเป็นประธานชมรมฯ 1 คน รองประธานชมรมฯ 1-2 คน

 

12.2 คณะกรรมการจากการเลือกตั้ง ให้ประธานชมรมฯ และรองประธานชมรมฯ ปรึกษากับคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม เข้าร่วมเป็นกรรมการโดยให้กรรมการที่มาจากการแต่งตั้งมีจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ของคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ประธานและรองประธานอาจพิจารณาไม่แต่งตั้งกรรมการใดๆ เลยก็ได้ สำหรับตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆให้ประธานชมรมฯเป็นผู้แต่งตั้งทั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่และผู้ได้รับการแต่งตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของกรรมการชมรมฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ ของชมรมฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ ของกรรมการชมรมฯ

 

มีบทบาทและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี

 

1) ประธาน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของชมรมฯ เป็นผู้แทนชมรมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่ของชมรมฯ

2) รองประธาน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานชมรมฯ ในการบริหารกิจการชมรมฯ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ประธานชมรมฯได้รับมอบหมาย และทำหน้าที่แทนประธานชมรมฯ เมื่อประธานชมรมฯ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนประธานชมรมฯ ให้รองประธานชมรมฯ ตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน

3) เลขาธิการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรมฯ ทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของชมรมฯ ในการปฏิบัติกิจการของชมรมฯ และช่วยดำเนินการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ของชมรมฯ และติดต่อประสานงานที่ประธานชมรมฯ ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามคำสั่งของประธานชมรมฯ ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของชมรมฯ

4) เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรมฯ เป็นผู้จัดทำบัญชีงบการเงิน รายรับ รายจ่ายบัญชีงบดุลของชมรมฯ และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของชมรมฯ ไว้เพื่อการตรวจสอบ

5) ประธานฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่จัดและดำเนินงานด้านวิชาการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการบริหาร การรวบรวมข้อมูลข่าวาสาร องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว การจัดและบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดการฝึกอบรม สัมมนา ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและประสานงานกับกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญหรือสัมมนาวิชการประจำปี และปฏิบัติงานด้านวิชาการอื่น ๆ ตามที่ประธานชมรมฯ ได้มอบหมาย

6) ปฏิคม มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกของชมรมฯ เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของชมรมฯ และจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมต่าง ๆ ของชมรมฯ

7) นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของชมรมฯ ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิกชมรมฯ จากสมาชิก

8) ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรมฯ ให้สมาชิกและบุคคลอื่นทั่วไปรับทราบและให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชนทั่วไป

9) กรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณากำหนดให้มีขึ้นตามแต่จะเห็นสมควร และเป็นไปด้วยความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนตำแหน่งกรรมการบริหารตามข้างต้นแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ ถ้าหากคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งอื่น ก็ให้ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

 

ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารของชมรมฯ ให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระดำเนินการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ จากนั้นทำการส่งมอบงานแก่คณะกรรมการบริหารชุดให่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันเลือกตั้ง

 

ข้อ 14 ตำแหน่งกรรมการบริหารชมรมฯ ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรากรบริหารแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น และให้ผู้ดำรางตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น

 

ข้อ 15 กรรมการบริหารจะพ้นตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ

15.1 ตาย

15.2 ลาออก

15.3 ขาดจากสมาชิกภาพ

15.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติ มีเสียงเกิน 2 ใน 3 ของที่ประชุม ให้ออกจากตำแหน่ง

 

ข้อ 16 กรรมการบริหารที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อรับทราบ

 

ข้อ 17 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

17.1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้

17.2 มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของชมรมฯ

17.3 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้ง

17.4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมใหญวิสามัญ

17.5 มีอำนาจบริหารกิจการของชมรมฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ ตลอดจนมีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับนี้ได้กำหนดไว้

17.6 มีอำนาจบริหารกิจการของชมรมฯ เพท่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ ตลอดจนมีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับนี้ได้กำหนดไว้

17.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน ทรัพย์สินทั้งหมดของชมรมฯ

17.8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งในการนี้ จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

17.9 มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่นวกับการเงินทรัพย์สินและการดำเนินการกิจกรมต่าง ๆของชมรมฯ ให้ถูกต้องตามหลักวิชการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ

17.10 จัดทำบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของชมรมฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ

17.11 มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

 

ข้อ 18 คณะกรรมการบริหารจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของชมรมฯ

 

ข้อ 19 การประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนตำแหน่งการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

 

ข้อ 20 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ถ้าประธานชมรมฯ และรองประธานชมรมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดดคนหนึ่งหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-9100 ต่อ 3034 
Copyright 2010-2017 Thai Society of Travel Medicine