ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thai Society of Travel Medicine

Travel Notice

Search in this site

Monday, 19 พฤศจิกายน 2018

ข้อบังคับ
ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Thai Society of Travel Medicine
พ.ศ. 2544

 

 

หมวด 2

สมาชิก

 

 

ข้อ 5 สมาชิกของชมรมฯ มี 3 ประเภท

5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีความสนใจและสมัครเป็นสมาชิก รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือในกิจการของชมรม

5.2 สมาชิกวิสามัญ แบ่งเป็น


5.2.1 ประเภทบุคคลทั่วไปและคณะบุคคลที่มิได้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธาณสุข
5.2.2 ประเภทนิติบุคคลได้แก่ หน่วยงานหรืองค์กการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
ซึ่งมีความสนใจและสมัครเป็นสมาชิก รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือในกิจการชมรมฯ

5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณ ต่อชมรมฯซึ่งคณะกรรมการบริหารของชมรมฯมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของชมรมฯ

 

 

ข้อ 6 คุณสมบัติของสมาชิก

6.1 สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญประเภทบุคคลทั่วไปและคณะบุคคล และสมาชิกกิตติมศักดิ์ จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาจนถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของชมรมเท่านั้น

6.2 สมาชิกวิสามัญประเภทนิติบุคคล จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

1. เป็นหน่วยงานหรือองค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฏหมาย
2. เป็นหน่วยงานหรือองค์การที่มีการดำเนินงานที่ไม่ขัดต่อกฏหมายระเบียบ ประเพณี ตลอดจน วัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเมืองรวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับ การเมือง
3. ผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์การ ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

 

ข้อ 7 ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงชมรมฯ

7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ เพียงครั้งแรกครั้งเดียวจำนวน 500 บาท

7.2 สมาชิกวิสามัญ

7.2.1 ประเภทบุคคลทั่วไปและคณะบุคคล จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิกวิสามัญ เป็นรายปี ๆละ 100 บาท

7.2.2 ประเภทนิติบุคคล จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงเป็นสมาชิกวิสามัญ เป็นรายปี ๆ ละ 400 บาท หรือ รายช่วง 3 ปี ช่วงละ 1,000 บาท

7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่เสียคาลงทะเบียนและค่าบำรุงชมรมฯ แต่อย่างใด

 

ข้อ 8 การเข้าเป็นสมาชิกของชมรมฯ

8.1 สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมฯ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบของชมรมฯ ต่อเลขาธิการ โดยให้เลขาธิการชมรมฯ พิจารณาและรับรอง จากนั้นให้เลขาธิการชมรมฯ ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของชมรมฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของชมรมฯ ได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดแล้ว ให้เลขาธิการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิกของชมรมฯ ต่อไป และเมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

8.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้ผู้ที่คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาลงมติ ให้เชิญเป็นสมาชิกของชมรมฯ มีหนังสือตอบรับคำเชิญของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การเป็นสมาชิกให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีหนังสือตอบรับคำเชิญของผู้รับเชิญได้มาถึงชมรมฯ

 

ข้อ 9 ถ้าคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงชมรมฯ เป็นสมาชิกประเภทต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ดัรับแจ้งจากเลขาธิการ

 

ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิก สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้สิ้นสุดลงสมาชิกภาพ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

10.1 ตาย

10.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหาร และเมื่อคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับชมรมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

10.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก

10.4 ที่ประชุมใหญ่ของชมรมฯ หรือคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่ชมรมฯ

 

ข้อ 11 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

11.1 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของชมรมฯต่อคณะกรรมการบริหาร

11.2 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ชมรมฯ ได้จัดให้มีขึ้น

11.3 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรมฯ

11.4 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของชมรมฯ

11.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลื่อกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง

11.6 สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

11.7 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของชมรมฯโดยเคร่งครัด

11.8 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ

11.9 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของชมรมฯ

11.10 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่ชมรมฯ จัดให้มีขึ้น

11.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของชมรมฯ ให้เป็ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-9100 ต่อ 3034 
Copyright 2010-2017 Thai Society of Travel Medicine