ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thai Society of Travel Medicine

Travel Notice

Search in this site

Monday, 19 พฤศจิกายน 2018

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ข้อบังคับ
ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Thai Society of Travel Medicine
พ.ศ. 2544

 

 

หมวดที่ 1

ชื่อ เครื่องหมาย สถานที่ตั้ง และวัตถุประสงค์

 

 

 

ข้อ 1 ชมรมนี้มีชื่อว่า “ ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” โดยใช้อักษาย่อภาษาไทย

“ว.ด.ท.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Thai Society of Travel Medicine ” โดยใช้อักษาย่อภาษาอังกฤษ “TSTM”

 

 

ข้อ 2 เครื่องหมายของชมรมฯ เป็นวงกลม มีขอบ 2 ชั้น ภายในวงกลมเป็นรูปเครื่องบินบินผ่านเส่นศูนย์สูตรโดยผ่านกึ่งกลางแผนที่รูปโลกซึ่งมีแผนที่ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ขอบชั้นนอกมีอักษร “ ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” อยู่ในส่วนครึ่งบนและอักษร “ Thai Society of Travel Medicine ” อยู่ในส่วนครึ่งล่างสะท้อน ความหมายของโลกาภิวัตรที่มีการเดินทางไปมาทั่วโลกโดยผ่านประเทศไทย

 

 

ข้อ 3 สำนักงานของชมรมฯ ตั้งอยู่ที่ กลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของชมรมฯ เพื่อ

 

4.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสมาชิก

4.2 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชการเกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว

4.3 ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว

4.4 เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

4.5 ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยปัญหา และพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

4.6 เป็นศูนย์กลางการติดต่อร่วมมือและประสานงานกับสถาบันและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

4.7 เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว

4.8 ดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-9100 ต่อ 3034 
Copyright 2010-2017 Thai Society of Travel Medicine