ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thai Society of Travel Medicine

Travel Notice

Search in this site

Sunday, 22 กรกฎาคม 2018

 รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วาระปี 2590-2560

 

       ๑.        นายแพทย์พรเทพ จันทวานิช            ประธานชมรมฯ

๒.        นายแพทย์สราวุธ  สุวัณณทัพพะ       รองประธานฯและประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.        นายแพทย์วินัย  วุตติวิโรจน์            ประธานฝ่ายวิชาการ

๔.        นายแพทย์อานนท์  วรยิ่งยง            ฝ่ายวิชาการ

๕.        นายแพทย์ธีระพงษ์   ตัณฑวิเชียร      ฝ่ายวิชาการ

๖.        นาวาเอกนายแพทย์ธนษวัฒน์  ชัยกุล ฝ่ายวิชาการ

๗.        แพทย์หญิงธนาวดี  ตันติทวีวัฒน์       ฝ่ายวิชาการ

๘.        แพทย์หญิงฉัตรพร  กิตติตระกูล        ฝ่ายวิชาการ

๙.        นายแพทย์วัชรพงศ์  ปิยะภาณี          เลขาธิการ

๑๐.      นายแพทย์ยงยุทธ  หวังรุ่งทรัพย์        ประธานฝ่ายสาราณียากร

๑๑.      แพทย์หญิงวีรวรรณ  หัตถสิงห์          ฝ่ายสาราณียากร และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๒.      แพทย์หญิงชญาสินธุ์  แม้นสงวน        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ          

๑๓.      นายแพทย์ชัยพร  โรจนวัฒน์ศิริเวช     เหรัญญิก

๑๔.      นายศุภฤกษ์  ศูรางกูร                   นันทนาการ

๑๕.      นางฐิติพร  แก้วรุณคำ                   ปฏิคม

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-9100 ต่อ 3034 
Copyright 2010-2017 Thai Society of Travel Medicine