ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thai Society of Travel Medicine

Travel Notice

Search in this site

Monday, 19 พฤศจิกายน 2018

 

 รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย

วาระปี 2560-2562

 

 

       ๑.        นายแพทย์พรเทพ จันทวานิช           นายกสมาคมฯ

๒.        นายแพทย์ยงยุทธ  หวังรุ่งทรัพย์       รองนายกสมาคมฯ

๓.        นายแพทย์วินัย  วุตติวิโรจน์            ฝ่ายวิชาการ

๔.        นายแพทย์อานนท์  วรยิ่งยง            ประธานฝ่ายวิชาการ

๕.        นายแพทย์ธีระพงษ์   ตัณฑวิเชียร      ฝ่ายวิชาการ

๖.        นาวาเอกนายแพทย์ธนษวัฒน์  ชัยกุล ฝ่ายวิชาการ

๗.        แพทย์หญิงธนาวดี  ตันติทวีวัฒน์       ฝ่ายวิชาการ

๘.        แพทย์หญิงฉัตรพร  กิตติตระกูล        ฝ่ายวิชาการ

๙.        นายแพทย์วัชรพงศ์  ปิยะภาณี          เลขาธิการ

๑๐.      นายแพทย์ชัยพร  โรจน์วัฒน์ศิริเวช   เหรัญญิก 

๑๑.      แพทย์หญิงวีรวรรณ  หัตถสิงห์          ฝ่ายสาราณียากร

๑๒.      แพทย์หญิงชญาสินธุ์  แม้นสงวน        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ          

๑๓.      นายศุภฤกษ์  ศูรางกูร                   นันทนาการ

๑4.      นางฐิติพร  แก้วรุณคำ                   ปฏิคม

15.       นายแพทย์วศิน   แมตสี่                 คณะทำงานด้านวิชาการ

16.       แพทย์หญิงลภากร  ฉัตรพัฒน์          คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์  

 

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-9100 ต่อ 3034 
Copyright 2010-2017 Thai Society of Travel Medicine