ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Thai Society of Travel Medicine) เป็นการรวมตัวกันของบุคลากรในหลายภาคส่วน ทั้ง แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนผู้ประกอบการ ชมรม สมาคมด้านการท่องเที่ยว ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม พัฒนา ศึกษาวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งความสุข ความมีสุขภาพดี  และความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชมรมฯ

 

** NEW **     ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จะจัดการประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ในหัวข้อ "Principle and Practice in Travel Medicine" ที่ห้องประชุมมีเกรท คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่นี่  และ  สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับการประชุมได้ที่นี่ 

**NEW** วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน  2558  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รุ่นที่ 2  โดยในปีการศึกษา 2558  มีแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาดังกล่าว  5  คน  ได่แก่ 1) นายแพทย์อรรควิชญ์  หาญนวโชค  2) นายแพทย์ชลทรัพย์  แชมาร์  3) แพทย์หญิงจิตรฟ้า  หรูรุ่งโรจน์   4) แพทย์หญิงนุจรีนารถ  คูหาเกษมสิน  5)แพทย์หญิงรณิดา  โภคศิริ  **ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่**

                                      DSC_6099

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ได้ผ่านความเห็นชอบจากแพทยสภาแล้ว ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 อ่านรายละเอียดของหลักสูตรและการเปิดรับสมัคร ได้ที่นี่  

2. จุลสารชมรม TravNews ฉบับใหม่ ได้จัดพิมพ์และทยอยส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว สามารถอ่าน online และ download เป็น pdf file ได้ที่นี่

ฉบับที่ 1/57 : แมงกะพรุนพิษ ท้องเสียในนักเดินทาง การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ฉบับที่ 2/57 : เรือดกับการเดินทาง Travel Insurance ความเสี่ยงด้านสุขภาพเมื่อเดินทาง

 

กิจกรรมที่ผ่านมาของชมรม

1. ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว  และคณะเวชศาสตร์ เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล   จัดฝึกอบรมในหัวข้อ  “ ความปลอดภัยในนักท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ในวันพุธที่  18   มิถุนายน   2557      ณ. ห้องประชุมมีเกรท  ชั้น ๘  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐  ปี”  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ  150  คน   ดูรูปที่นี่

DSC_8976

2. วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน  2557  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รุ่นแรก  โดยในปีการศึกษา 2557  มีแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาดังกล่าว  2 คน  ได่แก่ นายแพทย์วศิน  แมตสี่  และแพทย์หญิงลภากร  ฉัตรพัฒน์  ** ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่**

                                 DSC_0217

2. วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล   ได้จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ  “การร่วมมือในการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยเมื่อก้าวสู่ AEC”   ในวันพฤหัสบดีที่  17  ตุลาคม 2556   ณ. ห้องประชุมชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50  ปี  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล  **ดูรูปบรรยากาศการประชุม และผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่**

2. วันอังคารที่ 2 กรกรฏาคม  2556  สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล  และชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่างพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  เพื่ออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ** ดูรูปที่นี้ **          

3. วันที่ 21 มกราคม  2556  สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  ร่วมกับชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  เพื่ออนุม้ติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  ดูรูปที่นี่ 

4. การประชุมวิชาการสามัญประจำปี "ท่องเที่ยวสุนทรีย์  ชีวีเป็นสุข"  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26  มกราคม  2555 ที่ผ่านมา โดยชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล   ในการประชุมครั้งนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯชุดใหม่  วาระปี 2555-2555   ดูรูปและรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้ที่นี่  

กิจกรรมที่ผ่านมาแล้วในปี 2553-2554  สามารถดูได้ที่  กิจกรรมที่ผ่านมาของชมรมฯ