ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thai Society of Travel Medicine

Travel Notice

Search in this site

Wednesday, 20 มีนาคม 2019

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ยินดีต้อนรับสู่
 สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
ไทย

 

              สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย (Thai Society of Travel Medicine) เป็นการรวมตัวกันของบุคลากรในหลายภาคส่วน ทั้ง แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนผู้ประกอบการ ชมรม สมาคมด้านการท่องเที่ยว ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม พัฒนา ศึกษาวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งความสุข ความมีสุขภาพดี และความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นจุดหมายสูงสุดของสมาคมฯ
 
*New* สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี "Safe travel to exotic destination" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเน้นให้ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และประชาชนทั่วไป ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้สนใจและประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 
 
               
 
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมาของชมรม ปี 2559-2560
 
1. ประชุม Organizing Committee ในการจัดประชุมวิชาการ Asia Pacific Travel Health Society 2018
 
 
2. เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้าน Travel Medicine ให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ที่ประเทศพม่า
3. ประชุม Organizing Committee ในการจัดประชุมวิชาการ Asia Pacific Travel Health Society 2018
4. เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้าน Travel Medicine ให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ที่ประเทศพม่า
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-9100 ต่อ 3034 
Copyright 2010-2017 Thai Society of Travel Medicine